Cwricwlwm

Ymgorffori Cyflogadwyedd

Cefndir / Rhesymeg

“Employability, though a term not used until recently, has clearly been on the agenda of higher education for some considerable time” (Mantz York and Peter T Knight, Embedding Employability in the Curriculum, 2004).

Mae hyn hyd yn oed yn fwy perthnasol, gan ystyried y newidiadau i’r Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch a chyflwyniad y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.

Drwy’r fenter Rhagori ar Ddisgwyliadau, mae’r Brifysgol wedi datblygu Addewid Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr a Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd, a gaiff eu hymgorffori yn ein holl raglenni, gan sicrhau mynediad a chyfle cyfartal i’r holl fyfyrwyr. Bydd amlinelliad o’r Addewid a’r Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd ar gael ar ôl Mawrth 2018. Mae’r Deilliannau hyn, a luniwyd gan arbenigwyr cynghori ar yrfaoedd yn yr Academi, yn seiliedig ar DOTS (Law & Watts, 1977 a New DOTS Law 2004), sef model datblygiadol, dehongliadol o gyngor ar yrfaoedd sy’n cynnwys pedwar cam bras: Dysgu ar sail penderfyniadau, Ymwybyddiaeth o gyfleoedd, Dysgu wrth bontio a Hunanymwybyddiaeth. Mae Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe a’r Map Taith Yrfa hefyd yn seiliedig ar y fframwaith damcaniaethol hwn i sicrhau eglurdeb a chysondeb.

Ymgorffori Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe

Mae’n amlwg bod llawer o’r deilliannau dysgu hyn eisoes wedi’u hymgorffori mewn sawl cwricwlwm, a/neu maent yn gydrannau ohonynt. Fodd bynnag, er mwyn i’r addysgu sicrhau bod myfyrwyr yn berchen ar y deilliannau hyn ac yn gallu eu harddangos i ddarparwyr cyfle a defnyddio’r dysgu wrth reoli eu gyrfaoedd drwy gydol eu bywydau, efallai fod angen ymgorffori’r deilliannau’n fwy cadarn, eu hamlygu a chyfeirio atynt yn aml.

Pecyn Cymorth yr Academi Addysg Uwch: Embedding Employability in H.E.

Mae’r pecyn cymorth, sydd ar gael yn https://www.heacademy.ac.uk/individuals/student-success/toolkits/employability yn

 • Diffinio Cyflogadwyedd
 • Adolygu a Mapio
 • Cynllunio gweithredu
 • Monitro, gwerthuso a mesur effaith.

Diffinio:  Ceir diffiniadau amrywiol, gan gynnwys yr enghreifftiau isod. Efallai y byddwch am gytuno ar hyn gyda chydweithwyr yn eich Coleg/Adran.

Mantz Yorke – Employability in higher education: What it is – what it is not, 2006

• Set o gyflawniadau – sgiliau, dealltwriaeth a phriodweddau personol – sy’n golygu bod graddedigion yn fwy tebygol o sicrhau cyflogaeth a llwyddo yn y galwedigaethau y maent yn eu dewis, rhywbeth sydd er eu lles nhw, y gweithlu, y gymuned a’r economi.

Hillage & Pollard – 1998

 • Sicrhau cyflogaeth gychwynnol
 • Cadw cyflogaeth
 • Sicrhau cyflogaeth newydd os oes angen

CBI – 2009

 • •Set o briodweddau, sgiliau a gwybodaeth a ddylai fod gan bawb sy’n cyfranogi yn y farchnad lafur i sicrhau bod ganddynt y gallu i fod yn effeithiol yn y gweithle – er eu lles eu hunain, eu cyflogwyr a’r economi ehangach.

CareerEDGE Model – Pool and Sewell, 20007

 • Dysgu ar gyfer datblygu gyrfa
 • Profiad
 • Gwybodaeth am bwnc y radd
 • Sgiliau generig
 • Deallusrwydd emosiynol

Adolygu a Mapio:  Mae pecyn cymorth i gyd-fynd â’r Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd wrthi’n cael ei ddatblygu a rhagwelir y bydd yn cynnwys dogfen Mapio Deilliannau Dysgu Cyflogadwyedd. Yn y cyfamser, gallwch gysylltu â’ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd cyswllt am gymorth a chefnogaeth.

Cynllunio Gweithredu:  Bydd yn hynod bwysig cynnwys eich Ymgynghorydd Gyrfaoedd cyswllt yn Academi Cyflogadwyedd Abertawe ar yr adeg hon. Bydd angen dechrau cynllunio ymhell ymlaen llaw, wrth gwrs. Ar gyfer Colegau/Ysgolion, bydd rhaid i gynlluniau gael eu cymeradwyo gan y Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd, y tîm Cyflogadwyedd a chynrychiolwyr Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn y cyfarfod blynyddol i drafod y Cytundeb Lefel Gwasanaeth (fel arfer ym mis Mehefin/Gorffennaf bob blwyddyn) a’u cynnwys yn y cynllun gweithredu blynyddol.
Monitro, Gwerthuso a Mesur Effaith: Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd; ar hyn o bryd, mae Colegau/Ysgolion yn ymgymryd â rhai agweddau ac mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe hefyd yn mesur effaith gwasanaethau. Bydd y cyfarfod blynyddol am y Cytundeb Lefel Gwasanaeth yn gyfle pwysig i bennu amcanion, adolygu cynnydd a chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Ymgorffori Modiwlau Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe

Mae rhai Colegau/Ysgolion wedi dewis ymgorffori un neu fwy o fodiwlau Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe mewn modiwlau academaidd ar gyfer carfannau penodol. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae ein profiad wedi dangos bod hyn yn gweithio orau lle mae cwblhau modiwl perthnasol Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe yn rhan sylfaenol o asesiad y modiwl. Mae’n amlwg bod hyn yn gofyn am gynllunio gofalus ymlaen llaw a chytundeb gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe. Wrth gwrs, caiff myfyriwr ddilyn pob un o’r pedwar modiwl sy’n rhan o Wobr Cyflogadwyedd Abertawe ar eu pennau eu hunain, ac mewn unrhyw drefn, ar unrhyw adeg yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Abertawe. Gellir ei gyfeirio atynt mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys mewn sesiynau gyda’r Tiwtor Academaidd Personol. Am fwy o wybodaeth am Wobr Cyflogadwyedd Abertawe, ewch i https://myuni.swan.ac.uk/employability/swansea-employability-award-overview/.

css.php