GO Wales – Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

Mae hon yn fenter Cronfa Gymdeithasol Ewrop i greu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch yng Nghymru sydd:-

O dan 25 oed, mewn addysg lawn-amser, a allai wynebu rhwystrau rhag ennill profiad gwaith a gallant ateb yn gadarnhaol i un o’r canlynol:-

  • Mae gennyf anabledd neu gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar fy ngallu i weithio
  • Rwy’n dod o gefndir grŵp pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig
  • Mae gennyf gyfrifoldebau gofal neu ofal plant
  • Rwyf mewn gofal neu wedi gadael gofal
  • Rwy’n dod o gymdogaeth sydd â lefel isel o gyfranogaeth addysg uwch.

I ddysgu mwy am y Rhaglen a’r meini prawf cymhwysedd ewch i www.gowales.co.uk neu e-bostiwch gowales@abertawe.ac.uk.

Mae GO Wales yn gweithio gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru i greu cyfleoedd profiad gwaith pwrpasol, hyblyg sydd wedi’u dylunio i weddu i ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Mae’r Rhaglen yn cynnwys:

  • Cysgodi yn y gweithle: Hyd at dridiau o brofiad gwaith di-dâl lle y mae myfyriwr yn arsylwi ar rywun yn ei rôl i ddeall sut y mae’n gwneud ei waith.
  • Blas ar waith: Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith di-dâl lle y bydd gan fyfyriwr gyfle i ddysgu am weithio a’r amgylchedd gwaith drwy arsylwi a chyflawni tasgau.
  • Lleoliadau gwaith: Profiad gwaith â thâl am gyfnod o bedair i chwe wythnos gan ennill profiad ymarferol neu weithio ar brosiect.

Bydd myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn derbyn cymorth ymgynghorydd i’w helpu i wneud penderfyniadau am y math o brofiad gwaith a fyddai orau iddynt, eu helpu i baratoi amdano, dysgu ganddo a phenderfynu ar y camau nesaf iddynt. Bydd hyn yn gwella cyfleoedd myfyrwyr o ennill cyflogaeth gynaliadwy, hyfforddiant neu addysg bellach ar ôl cwblhau eu cwrs. Gallai cymorth i dalu costau teithio a chostau eraill fod ar gael fel bod cyflawni profiad gwaith yn opsiwn fforddiadwy.

 

 

css.php