Sut rydym yn cydweithio

xx

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn ymrwymedig i ddatblygu cyflogadwyedd ein myfyrwyr trwy gydweithio a gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau sefydliadol ac adrannau academaidd eraill megis academïau, colegau ac ysgolion academaidd, swyddfa datblygu rhyngwladol, gwasanaethau myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr ymhlith eraill.

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori i gefnogi eich coleg academaidd / gwasanaeth proffesiynol lle y gallwn roi cyngor, arweiniad ac adnoddau wrth gynnig cymorth i chi neu’ch cydweithwyr wrth drafod ffyrdd o wreiddio cyflogadwyedd i’ch cwricwlwm i’ch galluogi i deimlo’n hyderus wrth ddarparu sesiynau sydd â ffocws ar gyflogadwyedd.

Rydym yn cydweithio ac yn cefnogi Cyfarwyddwyr Cyflogadwyedd Colegau i ddatblygu a darparu mentrau cyflogadwyedd mewn colegau ac ysgolion academaidd trwy gyfarfodydd pwyllgor cyflogadwyedd. Caiff y cyfarfodydd pwyllgor cyflogadwyedd eu harwain, eu trefnu a’u cynnal o fewn amserlen y cytunwyd arni gyda’ch coleg i alluogi colegau academaidd i ganolbwyntio ar y ffordd orau o gefnogi anghenion unigol eu myfyrwyr.

Rydym yn cydweithio ac yn trefnu cyfarfodydd Cytundeb Lefel Gwasanaeth blynyddol sy’n ein galluogi i adolygu’r gwaith rydym wedi’i gyflenwi mewn colegau ac ysgolion academaidd dros y flwyddyn academaidd flaenorol a’n galluogi i gynllunio o flaen llaw ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Cysylltwch â ni i drafod ffyrdd y gallem eich helpu i gynllunio o flaen llaw i wreiddio cyflogadwyedd yn eich cwricwlwm i roi cefnogaeth bellach i gamau gyrfaol nesaf eich myfyrwyr.

Rydym yn broffesiynol:

Mae ein tîm cymwys, profiadol o Ymgynghorwyr Gyrfaoedd sy’n Gymrodorion Academi Addysg Uwch yn rhoi cyngor ac arweiniad pwrpasol, annibynnol, diduedd sydd wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion myfyrwyr unigol. Rydym yn cynnig ystod o ryngweithiau un i un i fyfyrwyr gan gynnwys y cyfle i drefnu apwyntiadau 30 munud neu fynychu apwyntiadau galw heibio drwy gydol yr wythnos.

Rydym yn bobl sy’n cynllunio o flaen llaw ac rydym yn cynllunio ein llwyth gwaith i sicrhau y gallwn roi cymorth effeithiol i ysgolion, colegau ac adrannau academaidd unigol, ac i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o’n hadnoddau ym mhob maes yn y brifysgol y mae angen ein cymorth arnynt. Wrth gynllunio o flaen llaw ar gyfer ffyrdd o roi cymorth i chi rydym yn cymryd i ystyriaeth:

  • Natur ac amseriad eich cais – Os yw’r cais wedi’i gynllunio a’i ddatblygu ar y cyd o flaen llaw bydd modd i ni ffactora hyn i’r llwyth gwaith ar gyfer pob blwyddyn academaidd.
  • Cydweithrediadol – Byddwn yn gwerthuso sut mae pob coleg, ysgol ac adran unigol wedi gweithio gyda ni o flaen llaw i gytuno ar sut i wreiddio cyflogadwyedd a sut gall Academi Cyflogadwyedd Abertawe roi cymorth.
  • Wedi’i wreiddio mewn modiwl academaidd – (More details still to be added here.)
  • Asesiad rhannol neu gyfan – Lle mae cyflogadwyedd yn ffurfio rhan o’r asesiad neu’r asesiad cyfan, ydy’ch coleg, ysgol neu adran academaidd wedi mapio eich cwricwlwm yn erbyn y deilliannau dysgu cyflogadwyedd?

Gall ein tîm Cyflogadwyedd roi safbwynt gwybodus o’r farchnad lafur i raddedigion a chyswllt hanfodol o ran yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn graddedigion heddiw.

Rydym yn gofalu:

Rydym yn dymuno i chi deimlo eich bod wedi’ch cefnogi ac yn hyderus o ran galluogi ein myfyrwyr Prifysgol Abertawe i ddod yn arweinwyr y dyfodol. Felly, rydym yn ymdrechu i wrando arnoch ac i’ch cefnogi wrth symud yr agenda cyflogadwyedd yn ei flaen. Caiff pob cais a dderbynnir gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe ei werthuso a’i ystyried i sicrhau bod modd i ni ddiwallu’r galw am y gwasanaeth, wrth roi’r cynnig gorau o gymorth i’n myfyrwyr a’n cydweithwyr.

Rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd ag ymholiadau ynghylch cyflogadwyedd – sut gallwn eich helpu i helpu eich myfyrwyr

Ymgynghori – Sut gallwn eich cefnogi i ddatblygu potensial eich myfyrwyr?

css.php